Love og vedtægter

Love og vedtægter for Utterslev Kastager Gymnastikforening.


Stiftet den 27. november 1914 af 60 aktive.

Medlem af LFBU, under DBU

Og Dansk Idrætforbund

 


Klubbens navn er Utterslev Kastager Gymnastikforening, og har hjemsted i Lolland kommune, Utterslev sogn. dens formål er at dyrke og fremme fodbold,gymnastik, badminton og anden idræt.

 • 2


Klubben består af aktive og passive medlemmer.

 • 3

Kontingentet fastsættes til enhver tid, af generalforsamlingen. Medlemmer er kontingent fri, under langvarig sygdom.Medlemmer som er under uddannelse betaler halv kontingent.

 • 4


Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren. Står et medlem i restance udover 3 måneder, har bestyrelsen ret til at slette vedkomne medlem, eller forbyde vedkomne adgang til sportslige aktiviteter. En sletning på grund af kontingent restance indberettes gennem Lolland – Falster Boldspil Union (LFBU) og til Dansk Boldspil Union (DBU),samt til de lokale sportsråd, hvorefter vedkomne er udelukket fra at blive optaget iandre sports foreninger, genoptagelsen kan kun ske mod betaling af gælden.

 • 5


 Spilledragten har følgende udseende: Blå trøjer, hvide bukserOg blå strømper. Ændring af klubdragten kan kun ske på en Generalforsamling, og da ved et almindeligt flertal.I tilfælde af, at der indgås alliance med en anden klub, Kan spille dragten dog have et andet udseende.

 • 6

Den højeste myndighed er generalforsamlingen.Klubben afholder en årlig generalforsamling i 1. kvartal.Bestyrelsen skal annoncere generalforsamlingen senest 8 dage Forud i de lokale aviser.Generalforsamlingen ledes af en dirigent, og er beslutningsdygtige,Uanset det fremmødte medlemstal, medlemmer der ikke har betaltKontingent restance inden 31. december har ikke stemmeret på Generalforsamlingen det følgende år.
                    

 • 7

Ekstra GeneralforsamlingKan indkaldes af bestyrelsen, så ofte den finder det nødvendigt.Samt når 1/3 af klubbens aktive senior medlemmer indgiverskriftlig anmodning til bestyrelsen, med 3 dages varsel.Lovændringer skal indgives til formanden senest 5 dage førGeneralforsamlingen afholdes.Bestyrelsen består af : formand, kassere, sekretær, næstformandOg 1 bestyrelsesmedlem.Formand og kassere vælges for 2 år. Formand i ulige år og kassereI lige år. Resten af bestyrelsen vælges ligeledes for 2 år,2 bestyrelses medlemmer for ulige år og et bestyrelses medlem forLige år, ligeledes vælges 2 suppleanter for 2 år på skift.Ungdomsudvalgs repræsentant vælges ligeledes for 2 årVed stemmelighed er det formanden stemme som er afgørende.Udover de nævnte vælges 2 revisorer og 2 suppleanter samt en Fanebærer. Bestyrelsen træffer bestemmelser vedrørende alleArrangementer.

 • 8


Formanden skal på hver Generalforsamling, aflægge beretning omKlubbens virksomhed i det løbende år, ligeledes skal kassereren Aflægge beretning.Ved Generalforsamlingen skal det reviderede regnskab forelæggesTil godkendelse.Stemmeret har aktive medlemmer der er over 18 år.Hvis en familie har et eller flere aktive børn i klubben har beggeForældre stemmeret.Passive medlemmer har ikke stemmeret, men kan vælges ind iBestyrelsen, og har som sådan stemmeret, endvidere har passiveMedlemmer stemmeret hvis de bestrider en tillidspost for klubben,Så som træner, holdleder og udvalgsmedlemmer.Simpel flertal er afgørende.Hvis det forlanges, skal en eventuel afstemning foregå skriftlig.Der skal så vælges 2 stemmetællere

 • 9

Bestyrelsen varetager klubbens interesser og træffer bestemmelser i spørgsmål, der er uforudsete af lovene under ansvar overfor Generalforsamlingen.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 Bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsesmøder afholdes hver måned eller når 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger dette. Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol, i hvilken alle

Bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger indføres. Alle indførelser skal underskrives, af de til hvert bestyrelsesmøde tilstedeværende Bestyrelsesmedlemmer. Kassereren fører klubbens regnskab.

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Revisionen har til enhver tid ret til at efterse regnskabet og Kassebeholdningen. Kassebeholdningen må ikke overstige kr. 2,000.  Men hvis dette skulle ske, skal det overskydende beløb indsættes i Banken, hvor pengene kan hæves med kassererens eller formandens Underskrift, eller på check af kassereren

 

 • 10

 

Enhver spiller skal på banen rette sig efter lederen og bestyrelsens

Anvisninger. Det er disses pligt og ret, at bortvise enhver, som på en

Eller anden måde viser dårlig opførsel på banen. Enhver spiller har dog ret til at indgive skriftlig klage over lederen, til bestyrelsen, som straks efter modtagelsen skal undersøge sagen. Tobaksrygning på spillepladsen er        STRENGT FORBUDT I

Træningstøj og spilledragt. Bestyrelsen har ret til, for kortere tid, at udelukke et medlem, hvis den finder det nødvendigt af hensyn til klubbens tarv, hvorimod at

den pågældende har ret til at møde Medlemseksklusion skal behandles

på en generalforsamling, på hvilken har ret til at møde op og forsvare sin sag.

 • 11

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, på 2 ekstraordinære Generalforsamlinger med 14 dages mellemrum, stemmer derfor. Mulige aktiver fordeles på Generalforsamlingen til sportslige formål i Lolland kommune.

 • 12

De til enhver tid siddende Formand og Kasserer har tegningsretten.

 • 13

Ungdoms Afdelingen formål er at forbedre ungdomsidrætten og sikre midler så formålet kan opfyldes. Ungdoms Afdelingen skal mindst bestå af 2 medlemmer